• REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWOJEPREMIUM.COM.PL
 • Operator sklepu: Ryszard Jurek, Fundamentowa 43/3, 04-036 Warszawa, email: recepcja@twojepremium.com.pl tel: 697 552 256
  • 1Postanowienia ogólne

  Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internetowej na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
  Klientem [dalej Klient] może zostać:
  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
  • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

  Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
  Ceny podane w ofercie (aukcjach) Sklepu są cenami ostatecznymi (zawierają wszystkie podatki, opłaty oraz koszty dodatkowe).
  Towary dostępne w ofercie (aukcjach) Sklepu są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

  §2 Zamówienia

  Zamówienia w Sklepie należy składać w następujący sposób:
  za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronie internetowej Sklepu (koszyk)
  Warunkiem zrealizowania zamówienia jest podanie danych pozwalających na zweryfikowanie Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości w której jest opisany przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych bądź sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu skorygowania błędnych informacji.
  Dla stron wiążące są informacje widniejące na stronie internetowej Sklepu przy kupowanej ofercie w momencie składania zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, cech oferty, elementów wchodzących w skład oferty, terminów realizacji zamówienia oraz sposobu dostawy.
  Informacje, które znajdują się na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru ze strony internetowej Sklepu.
  Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
  Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail zostaje wysyłana wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
  • po zweryfikowaniu złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu i zweryfikowaniu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

  Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres pocztowy podczas składania zamówienia.
  W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
  Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks
  Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

  • 3 Płatności

  Klient ma do wyboru formy płatności:

  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal.com
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem HotPay.pl (elektroniczna).

  Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
  Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
  W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

  • 4 Wysyłka towaru

  Zamówiony towar wysyłany jest poprzez Sklep za pośrednictwem automatu ( Automater ) w przypadku braku kodów, konto zostanie wysłane najpóźniej do końca bieżącego dnia.

 • §5 Reklamacje /rękojmia/

  W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, bądź w przypadku towaru elektronicznego (np. Konto Premium) Klient powinien złożyć reklamację za pośrednictwem linku (Link w wiadomości e-mail w której Klient otrzymał zakupioną ofertę).
  Sklep odpowie na reklamację Klienta w terminie do 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności bądź problemu z towarem, bądź w terminie do 10 dni w wypadku złożenia reklamacji na towar elektroniczny (np. Konto Premium) za pośrednictwem linku.
  Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks
  Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
  Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

  Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
   • charakter wady – istotna czy nieistotna;
   • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

  Sklep ma prawo do odmówienia żądania Klienta dotyczącego wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów lub też nie została zastosowana instrukcja znajdująca się w mailu z kodem ( zakaz zmiany hasła, usuwanie plików cookies etc.) . Sklep zaproponuje w takim przypadku alternatywne rozwiązanie.
  Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych.
  Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
  §6 Prawo odstąpienia od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy – art. 38 pkt. 13.  ustawy o prawach konsumenta

 • §7 Ochrona prywatnościSklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności.
  §8 Środki techniczne

   

  W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c) włączona obsługa JavaScript;
  d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

  • 9 Postanowienia szczególne

  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
  • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,

  Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  • w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, – określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.

  Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  §10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
  Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
  Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony
  w ust. 3.
  Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie
  Polityka prywatności

  • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
  Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
  • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego.

  • obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;

  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;